Sandyford Surgery

Doctors

Dr Roderick MacNeill (m)
M.B.Ch.B. (University of Glasgow 1988), M.R.C.G.P., D.R.C.O.G.

Part time: Monday 9am – 3.30pm, Wednesday 9am – 6pm & Thursday 9am – 6pm
Dr Fiona Clarey (f)
MBChB (University of Glasgow 2009), M.R.C.G.P., 

Part time: Tuesday 9am – 1pm, Wednesday 9am – 6pm  &  Friday 9am – 6pm
Dr Gail Henderson (f)
M.B.Ch.B (University of Glasgow 1999), M.R.C.G.P,  D.C.H, D.R.C.O.G,  D.F.F.P

Part time: Monday 9am – 6pm, Tuesday 9am – 1pm & Thursday 9am – 6pm
Dr Alice Niven (f)
B.Med.SCI. (Nottingham 2008) B.M., B.S (Nottingham 2010) R.C.G.P

Part time: Monday 9am – 6pm, Tuesday 9am -1pm, Wednesday 9am -1pm & Friday 9am – 6pm
Dr Ismael Fergague (m)
M.B.Ch.B. (University of Dundee 2013), M.R.C.G.P.

Part time: Thursday 9am – 6pm & Friday 9am – 6pm